taxideco logo

Cước taxi・Bảng cước phí

Cước taxi・Bảng cước phí

vùng Cước cơ bản Giá vé bổ sung
Bangkok 35 Baht for first 1,000m 2 Baht, Every 362m thereafter or less up to 10,000m
2 Baht, Every 306m thereafter or less up to 20,000m
2 Baht, Every 266m thereafter or less up to 40,000m
2 Baht, Every 250m thereafter or less up to 60,000m
2 Baht, Every 222m thereafter or less up to 80,000m
2 Baht, Every 190m thereafter